Previous CEO


Sr. No.

Name of CEO

From

To

28


Shri Vidyadhar V. Pawar

08-07-2015

20-06-2017

27


Shri Kapil Goyal

11-07-2014

08-07-2015

26


Smt. Promila Jaiswal

03-08-2011

11-07-2014

25


Shri. K Lhouvum

19-07-2008

03-08-2011

24

Shri. M. N. Hanafi

05-02-2004

18-07-2008

23


Shri. Ajay Kumar Chaudhari

24-09-2001

04-02-2004

22


Smt. Sujata Gupta

01-09-1998

23-09-2001

21

Shri. Dharam Pal

07-06-1993

01-09-1998

20

Shri. J. P.parashar

16-01-1990

07-06-1993

19


Shri Shri. D. K. Malik

29-08-1986

15-01-1990

18

Shri. A. H. Ramesh

17-07-1983

28-08-1986

17

Shri. Dhantpat Ram

21-05-1983

16-07-1983

16

Shri. K. J. Singh

21-05-1981

20-05-1983

15

Shri. P. V. Sathaye

15-03-1978

20-05-1981

14

Shri. Raghbir Singh

19-03-1976

14-03-1978

13

Shri. Jaiprakash

14-07-1975

18-03-1976

12

Shri. Ved Prakash

05-04-1973

13-07-1975>

11

Shri. O. P. Kejriwal

30-04-1973

04-04-1974

10

Shri. K. R. A. N. Iyer

01-04-1970

29-04-1973

9

Shri. R. R. Pillay

19-01-1970

31-03-1970

8

Shri. Brijendra Prasad

24-12-1968

19-12-1969

7

Shri. A. Bhattacharya

29-04-1967

19-11-1968

6

Shri. S. R. Lakshmanan

15-06-1965

17-04-1967

5

Shri. Baboo Ram

08-10-1963

14-06-1965

4

Shri. Amrik Singh

02-12-1961

23-09-1963

3

Shri. B. C. Saran

19-09-1959

01-12-1961

2

Shri. W. S. Oberoi

29-10-1958

18-09-1959

1

Shri. K. M. Sebastian

29-04-1958

28-10-1958