English

ऑनलाइन सेवाएं

संपर्क
कार्यालय (टेलीफोन) : ०७१०९ -२८८२२८
  (फैक्स) : ०७१०९ -२८६८६९
  (ई - मेल) : ceokamptee@gmail.com
अस्पताल (टेलीफोन) : ०७१०९ -२८८२३८
पाठशालय (टेलीफोन) : ०७१०९ -२८२१५३
       

गेलरी