Hindi

Elected Members

Ward No.

Name of Member

1


Shri Deepak Mohansingh Siriya

2


Shri Dinesh Permal Swamy

Vice President

3


Smt Vijayalaxmi Ashok Rao

4


Smt Sima Kamal Yadav

5


Shri Sunil Frank Francis

6


Shri Mahendra Kumar Bhutani

7


Shri Chandrashekhar Krushna Lanjewar