Hindi

Elected Members

Ward No.

Name

Name of Member

1

Shri Deepak Mohansingh Siriya

Vice President

2

Shri Dinesh Permal Swamy

3

Smt Vijayalaxmi Ashok Rao

4

Smt Sima Kamal Yadav


5

Shri Sunil Frank Francis

6

Shri Mahendra Kumar Bhutani

7

Shri Chandrashekhar Krushna Lanjewar