Hindi

Conservancy Staff

Name_Of_Emp

Designation

Date of Appointment

Date of Retirement

Photo

Shri. Kailash Fulchand

Jamadar

18-07-1981

28-02-2021

Shri. Anand Rathod

Safaiwala

20-06-2006

30-06-2036

Shri. Rakesh R. Bamnet

Safaiwala

02-12-2008

31-01-2050

Shri. Pankaj M. Parihar

Safaiwala

02-04-2009

30-09-2039

Miss. Rajus Dongre

Driver

04-04-2009

30-06-2040

Shri. Amit Bhujade

Safaiwala

07-07-2009

30-06-2050

Shri. Kishor Wanjari

Safaiwala

08-07-2009

31-03-2049

Shri. Sudhir A. Ujjanwar

Safaiwala

09-04-2010

31-03-2048

Shri. Sharda Prashad

Safaiwala

14-07-1981

30-04-2021

Shri. Ashok Radhelel

Jamadar

02-05-1986

31-08-2026

Shri. Mukesh Munalal

Safaiwala

16-07-1981

31-07-2022

Shri. Prakash Rattan

Safaiwala

02-06-1993

30-11-2027

Shri. Sunil Dhamti

Safaiwala

13-08-1998

30-06-2030

Shri. Ghanshyam D.Samundre

safaiwala

23-12-1993

31-05-2030

Shri. Gopal Khicher

Safaiwala

17-12-1993

30-06-2029

Shri. Manoj Bais Jiyalal

Safaiwala

10-02-1994

30-04-2033

Shri. Ravi S. parihar

Safaiwala

20-06-1992

30-09-2030

Shri. Hukumchand Badhel

Safaiwala

23-08-1995

31-03-2034

Shri. Sankeshav Chinnayya

Safaiwala

29-02-2000

31-07-2031

Shri. Harish P. Nagarkoti

Safaiwala

26-06-2000

31-03-2036

25

Safaiwala

03-04-2001

30-09-2040

Shri. Deepchand Mahato

Safaiwala

17-03-2003

31-01-2036

Shri. Vinod Parihar

Safaiwala

05-08-2004

31-07-2036

Shri. Vijay R. Badhel

Safaiwala

05-08-2004

30-04-2035

Shri. Manish Samundre

Safaiwala

17-05-2005

31-05-2046

Shri. Sanjay Motilal Khicher

Safaiwala

20-06-1992

31-05-2031

Shri. Manish Hadoti

Safaiwala

05-08-2004

31-08-2035

Shri. Dinesh Ramchand Mahato

Safaiwala

04-05-2005

30-04-2038

Shri. Deep Saktel

Safaiwala

01-11-2010

31-07-2046

Shri. Dilip Roopchand

Safaiwala

23-03-1987

31-08-2024

Shri. Ankaiya Chinaiyya

Safaiwala

31-08-1998

31-12-2035

Shri. Sanjay Grawkar

Safaiwala

21-12-2010

31-07-2042

Shri. Deepak Paroche

Safaiwala

19-06-1992

30-04-2026

Smt. Radha Jaronde

Safaiwali

01-09-1997

30-09-2029

Shri. Vilas Wahurwagh

Safaiwala

27-09-1988

30-06-2028

Shri. Ramesh Bhoutmange

Safaiwala

12-10-1993

31-12-2025

Shri. Sanjay Baxare

Safaiwala

23-06-1992

31-03-2029

Shri.Manoj Samundre

Safaiwala

30-08-2005

31-03-2036

Shri. Rajendra Zode

Mali

18-04-1991

30-04-2030

Shri. Pravin dahake

Mali

08-04-2009

31-08-2049

Shri. Nitesh D. Piprewar

Driver

23-04-2010

31-07-2045

Shri. Bhaskar R. Junankar

Chowkidar

01-06-2004

30-06-2036

Shri. Shravan Khandale

Driver

16-06-1992

31-07-2027

Shri. Pankaj Sharma

Driver

28-11-2001

30-11-2039

Shri. Hemant Dhamti

Driver

20-06-2006

31-01-2041

Shri. Santosh Sharma

Driver

04-07-1988

31-05-2023